top of page

Algemene voorwaarden en privacy

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sarah Schelstraete, Praktijk Groei met maatschappelijke zetel te Waregem en ingeschreven in K.B.O. onder nummer 0738.927.291. Hierna Praktijk Groei genoemd. Alle communicatie verloopt via sarah@praktijkgroei.be.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Praktijk Groei met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Praktijk Groei behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

2. Producten en diensten 

Praktijk Groei garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Praktijk Groei zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

3. Psychologische begeleiding en psychotherapie

Praktisch Groei biedt coaching en begeleiding aan. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid en zijn/haar vaardigheden omtrent efficiënt leren en studeren. De begeleiding stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen aan te pakken en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

4. Kwaliteitsborging

Elke dienstverlening van Praktijk Groei wordt verzorgd door Sarah Schelstraete, master in de pedagogische wetenschappen: pedagogiek en onderwijskunde, en bachelor in het onderwijs: lager onderwijs.

5. Deelname en aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Praktijk Groei, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

6. Privacy

Praktijk Groei draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede coaching en begeleiding, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van Praktijk Groei staat beschreven op www.praktijkgroei.be.


7. Tarieven 

De gehanteerde tarieven zijn transparant en overeenkomstig de website.

8. Betaling 

De betaling gebeurt contact of via overschrijving, bepaald volgens overeenkomst tussen Praktijk Groei en de cliënt. De betaling gebeurt via voorafbetaling bij een training of workshop, of na afloop van een sessie. Eventuele andere bijkomende kosten worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op de rekening van Praktijk Groei (BE38 7370 5138 3872). Betalingen gebeuren steeds binnen 10 dagen na de geleverde prestatie of het ontvangen van de factuur. Vanaf elke tweede herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van € 15,00 aangerekend.

9. Annulatie 

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 24u voor aanvang van de sessie. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Praktijk Groei de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail. Latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd. Wanneer de cliënt een training of traject voortijdig beëindigt, geeft dat geen recht op terugbetaling van eerdere betalingen en ontslaat dit de cliënt niet van toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

10. Overmacht 

Praktijk Groei stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Praktijk Groei geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Praktijk Groei niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Praktijk Groei gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Praktijk Groei op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties. Bij voorafbetaling (training of traject) wordt het reeds betaalde bedrag van eventueel niet geleverde prestaties integraal teruggestort.
 

11. Opschorting en ontbinding 

Indien het vertrouwen van Praktijk Groei in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Praktijk Groei zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.
Praktijk Groei kan de begeleiding ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is. In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. Praktijk Groei behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies binnen het traject worden geannuleerd en niet verrekend.

12. Intellectuele rechten 

Praktijk Groei behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Groei en de vermelding ervan.

13. Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening dan kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, per mail, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan Praktijk Groei binnen de 10 werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van betalingsverplichting. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

bottom of page